MÆND / KUNST

Pga. Covid-19 restriktionerne er Mænd/ Kunst udsat til februar. Vi kommer med en ny dato i januar 2021.

OPEN CALL

Mænd har traditionelt været anset for at være det stærke køn. Manderolle har imidlertid igennem årtier været under pres, og hele #MeeToo kampagnen og sexismedebatten handler i høj grad om kvinder, der føler sig krænket af mænd. 

Det er de færreste mænd, der råber op om, at de bliver udsat for vold i parforholdet, selv om det også forekommer, selv om det ikke er nær så hyppigt som vold mod kvinder.

Mændene bliver imidlertid ofte endnu hårdere ramt rent psykisk, fordi de mærker skammen og har svært ved at indrømme, at det sker, fordi det er meget tabubelagt. Manifest – Den Levende Kunst finder derfor, at det er nødvendigt at sætte fokus på, at mænd er lige så mangfoldige, nuancerede og en vigtig brik i samfundet som kvinder. 

Hvis vi skal kunne leve i et samfund, hvor mænd og kvinder er ligeværdige, er vi nødt til at behandle begge køn med respekt og se potentialer og muligheder hos begge køn.

Lighed mellem kønnene er ikke lig med, at vi skal være ens.

Vi søger malerier, collage, skulpturer mm

Hvordan bliver jeg en del af udstillingen?

Send en mail sammen med billeder + data på dine værker.

Skriv til os på følgende mail: udstillingmanifest@gmail.com

Men have traditionally been considered to be the stronger sex. However, male roles have been under pressure for decades, and the whole #MeeToo campaign and sexism debate is very much about women who feel offended by men.
It is the fewest men who shout that they are being subjected to violence in the relationship, although it also occurs, although it is not nearly as frequent as violence against women.
However, men are often hit even harder mentally because they feel the shame and have a hard time admitting that it happens because it is very taboo. Manifesto – The Living Art therefore finds it necessary to focus on the fact that men are just as diverse, nuanced and an important piece in society as women.
If we are to be able to live in a society where men and women are equal, we need to treat both sexes with respect and see the potentials and opportunities of both sexes.
Gender equality does not mean that we should be the same.

We are looking for paintings, collages, sculptures etc.

Send an email with pictures + data of your works.
Write to us at the following email: udstillingmanifest@gmail.com